• โปรด อ่านกฏให้เข้าใจ ก่อนการใช้งาน โปรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กระทู้ของท่านจะได้ไม่โดนลบ นะค่ะ

 • ประกาศฟรี.com ประกาศฟรีดอทคอม เว็บไซต์ลงประกาศขายฟรี ลงโฆษณาฟรี ประกาศขายสินค้าออนไลน์

  รับทำ Spss และ AMOS รับวิเคราะห์สถิติงาน วิทยานิพนธ์ IS งานวิจัย รับงานเร่งด่วนราคาถูก

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร    เขตบางกะปิ

   รายละเอียด

   รับประมวลผลและรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย รับงานเร่งด่วนภายใน 1-2 วัน (ด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS)

    

   สถิติที่ทำการประมวลผลและวิเคราะห์

    

   1. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC

   2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe), Chi-square

   3. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)

   4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

   5. การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis

   6. การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis

   7. การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ได้แก่ Discriminant Analysis และ Cluster Analysis

   8. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)

   9. การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (SEM: Structural Equation Model) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

   10. สถิติอื่นๆ

    

   ติดต่อ คุณวิทย์ (ศบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

   โทร. 061-2893564 Line: vit2893

   https://www.facebook.com/thesis39

   https://spss-consult.blogspot.com
  • ข้อมูลประกาศ

   Vit

   0 บาท

   อยากขาย

   ใหม่

   บุคคลทั่วไป

   06 มิ.ย. 62 09:03 น.

   -

   บางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   0612893564

   https://spss-consult.blogspot.com

   ram4229@hotmail.com

   27

   จัดการประกาศ

   ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

   แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

   เก็บเข้า Bookmark

   อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
   ประกาศฟรี.com นะคะ


  View My Stats